Вила Бояна

ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЕ

Подписаният*

(трите имена на предсталяващия дружеството)

в качеството си на*

(управител, изпълнителен директор)

на*

(посочете пълното наименование на дружеството, съгласно регистрацията му)

със седалище и адрес на управление:

държава*
град*
район*
жк/улица/блок/№*
ЕИК (Булстат)*
друг рег. №
тел.*
факс
e-mail*
Интернет страница
лице за контакт*
длъжност*

предмет на дейност на дружеството*:

(посочете с какво се занимава дружеството, предлагани търговски марки и др.)

 

 
1. приблизителна площ на обекта*:
2. предназначение на обекта*:
3. ценови граници на м2*:
4. срок на наемане*:
5. изисквания към обекта*:
6. конкретен обект от имота, към който се проявява интерес*:


Настоящото писмо за намерения изразява единствено интерес към наемане на площи и желание за бъдещо договаряне.

Дата: 18.06.2019
Град*: